Звіт директора Роганського аграрного ліцею Роганської селищної ради Харківського району Харківської області за 2016-2017 навчальний рік на загальних зборах

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колек­тиву школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016 - 2017 н. р.

На цих загальних зборах ми керуємося Положен­ням про порядок звітування директора Роганського аграрного ліцею перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування ліцею щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2017р.

Як директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчальною закладу.

I. Загальна інформація про ліцей

Роганський аграрний ліцей є колективною власністю Роганської селищної ради Харківського району Харківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1976 p.

У 2016 - 2017 н. р. в ліцеї працювали 36 педагогічних працівника і працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання, завершили учні у класо-комплектах, середня наповнюваність класів становить 21 учень.

II.Кадрове забезпечення

У 2016- 2017 н. р. штатними працівниками ліцею була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійсню­ється відповідно до фахової освіти пед.працівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслугову­ючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння пра­цювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що років через п'ять учитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати на­вчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям — не лише директор, секретар, а й заступники, психолог мають навички роботи з оргтехнікою, яка розміщена в їхніх кабінетах і використовується для адміністративної роботи. За якісним складом педагогічних працівників наша школа є лідером у районі. Більшість членів педколективу ( 11 учителів) мають вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід роботи. Колектив поповнюється молодими спеціалістами

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по ліцею становить 17,5 год.

ІІІ. Методична робота

У ліцеї діє система методичної роботи. Педагогічний колектив працює над вирішенням науково-методичної проблеми «Формування особистості, орієнтованої на досягнення успіху вусіх сферах діяльності».
Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами мала системний характер. Планування її було здійснено на основі діагностичного анкетування вчителів та на підставі конкретного аналізу результатів навчально-виховної роботи закладу. У навчальному закладі постійно проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів.
Головним завданням було надання реальної, дієвої допомоги всім вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності. Для цього використовувались всі форми методичної роботи: колективна, групова, індивідуальна, що взаємодіяли та доповнювали одна одну.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які педагогічні звання та вищу або першу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. В школі працює вісім методичних об’єднань : вчителів іноземної мови, фізико-математичного циклу, філологічного циклу, природничого циклу, гармонійного розвитку, початкових класів, класних керівників. У рамках роботи над методичною проблемою продовжили діяльність такі педагогічні школи: школа молодого вчителя (керівник Лук’янова А.В.),

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Складено плани заходів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями.

Протягом навчального року відбулось чотири тематичних засідання педагогічної ради навчального закладу. Розглядалися питання підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу. Окремі засідання педагогічної ради школи проходили в нестандартній формі. Щомісяця проводились інструктивно – методичні наради при директорові, де розглядались поточні питання організації навчально-виховного процесу, здійснювалось знайомство з методичними новинками. Адміністрацією навчального закладу регулярно проводились індивідуальні консультації з учителями.
Підвищенню та вдосконаленню методичної майстерності вчителів сприяла чергова атестація, внаслідок якої було підтверджено відповідність вчителів Гос Т.В. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», Джус Т.В. підтверджено раніше встановлений 9-й тарифний розряд, Гусєвій Ю.В. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії», присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю Гнедко А.М., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителям Чуєнко О.М., Зібаровій Л.М., Карайону О.М. У березні 2017 року на засіданні педагогічної ради відбулися творчі звіти вчителів.

Учитель початкових класів, Копєйкіна Ю.Ю. брала участь у районному конкурсі «Учитель року 2017» .

Високих результатів у навчально-виховній діяльності досягли вчителі школи Савченко О.В., Мельникова З.В., Копєйкін І.Ю., Мошура С.В., Зібарова Л.М., Кецова В.Т. Вони володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, характеризуються активним пошуком нових ідей та потребою в нестандартних рішеннях педагогічних завдань. Результативність роботи підтвердили результати Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та різноманітних інтелектуальних змагань. Робота методичного активу школи у напрямку професійного становлення новопризначених вчителів здійснювалась головним чином через педагогічне наставництво та індивідуальні консультації.
Отже, методична робота педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році була організована належним чином, сприяла досягненню нових результатів у навчально-виховному процесі. Разом з тим в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем, суттєвих недоліків:
через значне педагогічне навантаження більшості вчителів школи, графік взаємовідвідування уроків вчителями школи реалізується лише частково;
не досить ефективно працювало методичне об’єднання класних керівників. Робота цього методичного підрозділу не була адресною, не враховано запити кожного вчителя, окремі засідання проведено не на належному теоретичному та практичному рівнях;
потребує подальшого удосконалення система роботи з учнями, що мають низьку успішність, про що свідчить аналіз а результатів навчальних досягнень учнів 2016-2017 навчальний рік;необхідним є удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.

IV. Навчальна діяльність учнів

Протягом 2016-2017 н. р. робота педколективу була спрямована на особистісно зорієнтоване навчання і виховання школярів.

Велика увага в ліцеї приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2016 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років. Усі випускники склали державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту.

У ліцеї існує система роботи профільного на­вчання. Із цією метою була налагоджена робота курсів за вибором і факультативів: для 5 -9 класів . Учні 10-11класів відвідують курси за вибором на базі Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва, які викладає кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри селекції та генетики Криворученко Роман Володимирович. (Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії (10кл), Основи цитології (11клас)).

В ліцеї працюють предметні гуртки: «Сучасна українська література», « Юний фізик», «Юний хімік», «Знавці англійської мови», «Юні історики і правознавці», « Мова моя калинова», «Любители русской словесности», «Цікава математика».

При ХНАУ ім. В.В.Докучаєва для ліцеїстів ( 5-9кл. ,10-11 кл) працює гурток «Юний рослинник», під керівництвом кандидата сільськогосподарчих наук Міхєєва Валентина Григоровича.

Від РЦДЮТ працюють хореографічний гурток та гурток з образотворчого мистецтва.

За підсумками навчального року учні ліцею про­демонстрували високий рівень досягнень. Із учнів 2—11-х класів високий рівень показали 37 учнів, достатній 166 учнів (41 %), середній —- 233 учні ( 58%), початковий —5 учнів ( 1 %). На жаль, випускників 11-го класу, які завершили навчальний рік на відмінно і стали медалістами немає.

З 25 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання 25.

З 17 випускників школи ІІІ ступеня закінчило наш заклад 17, із них 4 випускників 11 класу нагороджено Похвальними грамотами „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”(Циклаурі Ніко, Соболєв Дмитро, ).- фізична культура) Корнієнкова Анастасія (історія).

V.Зовнішнє незалежне оцінювання

Процес підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання починається на початку навчального року. На засіданні педагогічної ради ліцею в листопаді місяці було проведено аналіз результатів ЗНО за попередній рік. В цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в школі. Не подолали пороговой бал один учень з історії України, один – з біології, один – з географії.

У вестибюлі ліцею оформлено куточок «Готуємось до ЗНО» , де розміщена наступна інформація: Правила прийому учнів до вищих навчальних закладів, Предмети тестування на ЗНО, запрошення пройти пробне тестування з умовами і термінами реєстрації , інформація з телефонами , електронною поштою сайтом, адресою Харківського регіонального центру якості освіти . Відповідно до «Плану роботи учителя інформатики по підготовці учителів та учнів Роганського аграрного ліцею до ЗНО», було здійснено ознайомлення учнів випускних класів із структурою сайту Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. З випускниками та їх батьками були проведені батьківські збори щодо ознайомлення з умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році проведена роз’яснювальна робота про необхідність пробного тестування. Проведена реєстрація на пробне тестування для учнів 11-х класів. Вчителі-предметники забезпечені програмами підготовки до ЗНО, використовували у роботі з учнями тести УЦОЯО за попередні роки та тренувальні тести минулих років(сайти УЦОЯО, ХРЦОЯО), тести з журналу «Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті». Були проведені пробні тестування з усіх предметів за завданнями минулих років.

Із 17 випускників всі 17 учнів успішно зареєструвався і пройшли зовнішнє незалежне оцінювання. За статистичними опитуваннями, ксерокопіями сертифікатів випускники ліцею обрали 8 предметів проходження ЗНО: українська мова та література, біологія, географія, математика, історія України, хімія, фізика, іноземна мова.Вчителі-предметники забезпечені програмами підготовки до ЗНО, використовували у роботі з учнями тести УЦОЯО за попередні роки та тренувальні тести минулих років(сайти УЦОЯО, ХРЦОЯО), тести з журналу «Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті». Були проведені пробні тестування з усіх предметів за завданнями минулих років.

VI. Виховна та позакласна робота

У Роганському аграрному ліцеї виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, програми «Основні орієнтири виховання учнів…» тощо.

Тема виховної роботи ( над якою працював колектив) – розкриття потенціалу учня на всіх рівнях його розвитку.

В першу чергу намагалися вирішити такі завдання виховної роботи:

1. Вивчали індивідуальні особливості учнів, їх інтересів та потреб.

2. Сприяли тому, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності та індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти себе, самовизначитися.

3. Максимально використовували у навчально-виховній роботі досвід самовиховання, виховувати здатність до самоаналізу, самооцінки.

4. Забезпечували виховання в учнів позитивних рис: скромності, доброти, працьовитості, гідності, сміливості, правдивості, поваги до старших, бережливості, благородства, організованості, старанності, непримиримості до егоїзму та жорстокості.

5. Стимулювали самостійність учнів у процесі навчання, збуджувати їх інтерес до науки і техніки.

6. Прищеплювали учням високу правову культуру, повагу до законів держави.

7. Готували учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві.

8. Сприяли розвитку організаторських умінь і навичок учнів, становленню їх іміджу, залученню їх до виконання громадської роботи.

9. Продовжували роботу по створенню згуртованого та працездатного колективу класу, ліцею.

10. Забезпечили активну діяльність органів учнівського самоврядування.

11. Забезпечили злагодженість дій ліцею і сім’ї у самовизначенні особистості

Для реалізації цих завдань у ліцеї було розроблено план виховної роботи та окремі плани, які були розглянуті та затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всю систему загальнокультурних і національних цінностей: ціннісне ставлення до особистості до суспільства і держави, до людей, до праці, до природи, до мистецтва, до себе та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, класні години, інші форми учнівської діяльності, районні та обласні заходи щодо втілення національної програми «Молодь України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Управління виховною роботою Роганського аграрного ліцею здійснюється заступниками директора з навчально-виховної роботи Кідановою О.В.., Лук’яновою А.В., Чуєнко О.М., педагогом-організатором Прокопенко Ю.В., практичним психологом Левицькою Т.В., соціальним педагогом Комар В.А.

Досягнення поставленої мети забезпечувалось організаційною роботою, вдосконаленням методико-дидактичної праці з вчителями та виховної роботи з учнями.

Основний напрямок роботи ліцею – це формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів. З цією метою у закладі проводилися виховні години в класах. Наш ліцей має збірник нормативних і методичних матеріалів «Система роботи з безпеки життєдіяльності в загальноосвітньому навчальному закладі», розроблений КВНЗ «ХАНО» згідно з яким дана робота планується, проводиться і фіксується на сторінках класних журналів та учнівських щоденників. Усі бесіди мають практичну спрямованість. Кожен класний керівник проводить їх з урахуванням психології сприймання дітьми навчального матеріалу, використовуючи різні форми ( ділову гру, ситуаційні завдання, круглий стіл тощо ).

Велика кількість нещасних випадків, які трапляються з дітьми в урочний та позаурочний час, вимагають від педагогічних працівників більш сумлінної та відповідальної роботи. Тому у Роганському аграрному ліцеї обов’язково проводяться навчання з питань охорони життя та здоров’я учнів. Ці питання розглядаються не тільки в рамках курсу навчальних предметів «Основи безпеки життєдіяльності», «Основи здоров’я» і «Фізична культура» тощо, а також проводяться через різноманітні позакласні заходи та роботу загонів.

Так у березні учні нашого ліцею брали участь у шкільних фестивалях дружин юних пожежних та юних інспекторів руху. Був проведений Тиждень знань безпеки життєдіяльності. План Тижня було складено на МО класних керівників. Були задіяні всі класи ліцею . Крім виступу дружини юних пожежників – рятівників, оформлення інформаційних газет з даної тематики тощо, шкільною медсестрою Кандауровою Р.Ф. у 8-11 класах були проведені практичні заняття з теми «Надання першої допомоги травмованим та потерпілим».

Як свідчить досвід, успішним є поєднання роботи з охорони життя та здоров’я дітей з проведенням занять з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій з невоєнізованими формуваннями та відпрацювання елементів евакуації учнів ліцею. У квітні було проведено День цивільного захисту, у ході якого мали на меті удосконалити теоретичні знання і практичні навички дій учнів в умовах екстремальних ситуацій. Усі класи справилися з поставленим завданням. Крім евакуаційних заходів, учнями 11 класів було проведено лекцію для початкової школи «Як і коли користуватися протигазами». Після загально шкільної евакуації проведено спортивне свято.

У кожному класі ліцею в інформаційному куточку наявний графік провітрювання та вологого прибирання класу на перервах. Для формування здорової нації в ліцеї проводилися згідно річного плану спортивні ігри, змагання, естафети: у вересні – крос „Золота осінь”, загально, День здоров’я, спортивне свято тощо.

Однією із складних проблем сучасних шкіл України є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в нашому ліцеї було створено систему профілактичної роботи, метою якої є формування правової свідомості на основі тих правових знань, що склалися в нашому суспільстві; докорінне підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу, формування здорового способу життя, попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика вживання наркотичних речовин.

Первинна профілактика:

- Щоденно здійснювався контроль за відвідуванням учнями ліцею. Облік вівся черговим учителем та класними керівниками у Журналі обліку відвідування учнями уроків.

- У ліцеї було розроблено правила поведінки для учнів.

- У всіх класах початкової школи в учнівські щоденники виставлялися оцінки з поведінки ( зразкова, добра, задовільна, незадовільна ). Часто при виставленні враховувалась думка класного колективу.

- На класних виховних годинах проводився цикл бесід на правову тематику: «Наркоманія – слід у безодню», «Бійся байдужості» , класний, «Тверезість – норма життя» тощо.

Екологія – це наука краси, яка повинна зберігати світ. І на своїх уроках філологи, використовуючи поетичні образи, художні твори, відкривають перед дітьми красу рідної землі, вчать бережному ставленню до неї. Екологія – це наука законів – фізичних, хімічних, біологічних, математичних. Це наука закономірностей – географічних. Виходячи з кожного уроку, учні поповнювали свій багаж новими екологічними знаннями.

У ліцеї вже не перший рік працює гурток «Юний рослинник» ( 8-11 класи ). Керує його роботою кандидат сільськогосподарських наук Міхєєв В.Є. У програмі цього гуртка заплановане відвідування екологічної кафедри ХНАУ.

Екологічна робота в ліцеї ведеться на високому рівні. У жовтні в Роганському ліцеї проводилася акція «приберемо світ». Учні та вчителі приводили у належний санітарний стан територію ліцею, виготовляли та розповсюджували листівки-пам’ятки про заборону підпалу сміття та листя. Традиційно, з настанням весни у ліцеї протягом квітня – травня проводився екологічний двомісячник. Двомісячник «Зелена весна - 2017» розпочався з теоретичної і професійної підготовки всіх учителів з питань екологічної освіти та виховання. Було розроблено план проведення екологічного двомісячника. Під керівництвом учителя праці Сиром’ятникова О.В. учні саджали липи та берези, обкопували всі дерева на території ліцею, засадили квітами 3 квітника. Вже не перший рік у нашому ліцеї діє проект «Екологічна стежина» (керівник Карпенко А.О. ). Учасниками проекту очищено узбережжя ставка на території містечка, виготовлено і розповсюджено агітаційні листівки екологічної тематики. Відповідно до плану проведення екологічного двомісячника класні керівники всіх класів на практиці ознайомили учнів з правилами поведінки на природі.

Роганський ліцей отримав охоронний паспорт на збереження природи та утримання в належному стані такого об’єкта довкілля, як сквер біля Братської могили. Цей охоронний паспорт є документом, що засвідчує бажання власника внести громадський вклад в державно-важливу справу охорони довкілля України та підтверджує зобов’язання громадян України берегти природу. Цього року силами нашого педагогічного й учнівського колективів до свята Великої Перемоги було прибрано територію Братської могили та парку.

Над впровадженням естетичного виховання, емоційного сприйняття навколишнього світу працював весь педагогічний колектив, проте генераторами в цій роботі були учитель музичного мистецтва Морозова С.Ю., учитель образотворчого мистецтва Зволейко К.В. та педагог-організатор Прокопенко Ю.В. На високому методичному рівні проведено свято 40-річчя школи, концерт до Дня вчителя,до дня 8 березня, конкурси вокалістів, інструментальної музики, виразного читання, день театру . Представники всіх учнівських колективів ліцею брали участь у святковому заході, де продемонстрували свої кращі таланти.

При підготовці новорічних свят жоден учень не залишився осторонь. Дуже сподобалися новорічні ранки для учнів початкової школи. Учні ж 5-11 класів брали участь у новорічному КВК.

Найбільш вагомою та урочистою подією стало святкування 71-ої річниці Великої Перемоги. У підготовці цього свята взяли участь абсолютно всі класи ліцею. На високому рівні було проведено мітинг біля Братської могили, традиційний фестиваль військової пісні. Учні ліцею привітали всіх ветеранів, які проживають на території містечка.

VІІ Профілактична робота

З метою активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження, профілактики негативних явищ у дитячому колективі, з метою забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій у Роганському аграрному ліцеї згідно з планом соціально-психологічної служби на 2016-2017 н.р. були проведені наступні види роботи.

Упродовж року переглядався банк даних дітей, які потребують соціальної підтримки та підвищеної педагогічної уваги: перевірялися довідки, термін дії певних пільг, склад сім ї, місце роботи батьків дітей пільгових категорій. На нараді при директорові був переглянутий список дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги. За його змінами ведеться постійний контроль. Двічі на рік спеціальною комісією ( класний керівник,член батьківського комітету,соціальний педагог) обстежувалися житлово-побутові умови проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, дітей під опікою, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, «групи ризику». Крім цього, застосовувався телефонний зв’ язок з батьками і відвідування батьків за місцем роботи. Учні,які порушували дисципліну, викликалися на засідання Ради профілактики, з ними проводилися профілактичні бесіди, проводилася робота з батьками.

За планом роботи соціально- психологічної служби або за запитом педагогічного колективу надавалися групові та індивідуальні консультування і проводились бесіди. Індивідуальні консультування надавались батькам(опікунам) по питанню поведінки їх дітей, можливості оздоровити дітей за державні кошти, по питанню оновлення необхідних документів. Індивідуальна робота з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги, проходила у взаємозв’ язку з практичним психологом та класними керівниками.

З метою підвищення правової культури дітей проводились виховні бесіди з учнями середніх та молодших класів на теми:

«Права та обов’язки учнів» ( 14.09.- 5-А кл., 5-Б кл.); « Негативні вчинки та відповідальність за них» ( 08.11 3-А кл., 3-Б кл.); «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»(10кл.); «Дотримання правил для учнів – обов’язок кожної дитини» (19.11 – 4-Б кл.); «Дещо про гендер» (12.12 – 9- кл.); « Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (06.02 – 8-А кл., 8-Б кл.); «Насильство у дитячому колективі» ( 22.03. – 7-А кл., 7-Б кл.); «Профілактика насилля у дитячому колективі» (31.01- 4-А кл.); «Діти і закон» ( 01.02 – 4-А кл.);«Погані вчинки та погані звички» (14.02 4-Б кл.).

Попередженням асоціальних явищ серед дітей, втягування дітей до вживання алкоголю, тютюнопаління були години спілкування: « Про шкідливі звички» ( 01.10 – 7-А кл.), « Шкідливі звички. Як їх подолати?» (28.11- 9 кл.); « Алкоголізм – тяжке захворювання»( 02.11 – 8-А кл., 9 кл.); « Той самий тютюн» (14.04 – 8-А кл.); « Профілактика шкідливих звичок» ( 19.04 – 5-Б кл.); «Профілактика шкідливих звичок» ( 25.04 – 6 кл.);

Анкетування учнів допомагає виявити, на скільки діти схильні до шкідливих звичок або вміють оцінити, критично поглянути на себе або на стосунки між учнями у класному колективі. Теми обиралися різнобічні:

- тест « Здоров’я» ( 28.11 – 9 кл.; );

- тест « Чи схильні ви до наркотиків?» ( 19.02 – 11 кл.;);

- анкета « Моє ставлення до алкоголю та інших узалежнюючих ре-

човин» ( 13.12 – 10 кл.);

- анкета на визначення життєвої компетентності випускників( 05.04 -11 кл.);

- вивчення моральних якостей учнів ( 13.02- 8-А кл., 8- Б кл.);

- анкета самохарактеристики учня( 05.03 -6 кл.,13.03-9-А кл.,9-Бкл.);

- анкета вивчення міжособистісних стосунків (13.01- 4-Б кл.);

- опитування за методикою «Агресивна поведінка»( 27.02-7-А, 7-Б );

- анкетування « Чи дружний наш клас?»( 22.11 – 5-А, 5-Б кл.);

Згідно наказу « Про посилення педагогічної, соціально- психологічної роботи у ліцеї» серед учнів була проведена інформаційна робота щодо діяльності гуртків, секцій і робота по залученню всіх дітей,а також дітей, які требують підвищеної педагогічної уваги, до гурткової роботи.

Перед батьками та на засіданнях ради профілактики соціальний педагог виступав з доповідями:

16.10 – « Діти і закон» ( батьківські збори);

06.11 – « Система профілактичної роботи у ліцеї» ( засідання ради);

28.01 – « Батьками не народжуються! Батьками стають!»( батьківські збори);

17.05 – « Організація оздоровлення дітей пільгових категорій» (батьківські збори).

VІІІ. Соціальний захист

Згідно з планом роботи соціально- психологічної служби на 2012- 2013 н.р. та згідно з чинним законодавством у ліцеї на початок навчального року оновлено кількісно – якісний склад учнів пільгових категорій. На кінець навчального року кількість дітей пільгових категорій становила:

· діти, позбавлені батьківського піклування – 2;

· малозабезпечені – 6;

· діти одиноких матерів – 23;

· діти з багатодітних сімей – 21;

· діти – напівсироти – 4;

· діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС – 3.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ліцею, соціального педагога та практичного психолога. Протягом року ці діти

· були забезпечені єдиними квитками ( діти, позбавлені батьківського піклування);

· гарячим харчуванням за бюджетні кошти ( малозабезпечені та діти, позбавлені батьківського піклування);

· отримали подарунки до нового навчального року від Служби у справах дітей;

· отримали новорічні подарунки;

· відвідали новорічну виставу у театрі муз комедії;

· оздоровлення у таборі з денним перебуванням « Козачата» та у таборі за межами Харкова « Лісова галявина».

З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, постійно підтримується зв'язок, ними надаються звіти про виконання опікунських обов’язків.

З метою налагодження спільної системної роботи педколективу,учнів та батьків у напрямку соціального захисту дітей питання даної тематики обговорюються на педрадах та батьківських зборах. Протягом року соціально- психологічною службою надавалися групові та індивідуальні консультування. Індивідуальні консультування надавалися батькам(опікунам) щодо поведінки їх дітей, щодо підготовки пакету документів для отримання пільгового статусу. Згідно наказу « Про посилення педагогічної , соціально- психологічної роботи в ліцеї» була проведена інформаційна робота щодо діяльності гуртків, секцій. Діти, які потребують соціального захисту, залучені до гурткової роботи.

ІХ. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Психолог проводить анкетування учнів 7- 9 класів з метою своєчасної оцінки індивідуальних особливостей підлітків та їх готовності до свідомого вибору подальшого напрямку навчання, здійснює обробку отриманих даних, результати доводяться до відома батьків на батьківських зборах, обговорюються на класних годинах. Профорієнтаційна робота в ліцеї проводиться під час навчально-виховного процесу : виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширенні знань про професії на уроках. Аналіз вибору випускниками профільних класів вищих навчаль­них закладів свідчить про позитивні результати профорієнтаційної роботи з учнями: з 16 випускників екологічного профілю майже всі обрали спеціальності пов’язані з хімією і біологією.

Опитування інших дозволяє зробити висновок, що навчання у профільних класах забезпечує вдумливе ставлення учнів (та їхніх батьків) до питання вибору майбутньої професії.

Важливу роль у профорієнтаційному вихованні відіграє науко­во-дослідницька робота, в якій беруть участь учні ліцею , підготов­ка ними робіт для захисту в Малій академії наук.

План роботи школи передбачає проведення предметних тижнів: хімії, фізики, географії, історії, математики, іноземних мов.

Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи. Протягом навчального року учні ліцею відвідали чайну фабрику «Ахмад», хлібзавод «Куліничі», Харківську кондитерську фабрику, пожежну виставку, Харківський арбітражний суд, театри. Класні керівники проводили заходи з профорієнтаційної роботи , залучати до проведення профорієнтаційних заходів батьків представників різних професій, працівників підприємств міста.

В ліцеї постійно вдосконалюється структура, зміст і організаційні форми профорієнтаційної роботи , забезпечується проведення просвітницької, агітаційної, розвивальної роботи зі всіма учасниками навчально-виховного процесу з питань організації комплексної профорієнтаційної роботи, відбувається розповсюдження методичних, інформаційно-довідкових та інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, пам’ятки) з питань профорієнтації.

Х. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником ліцею, а тому беруть активну участь у навчально-вихованому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією із традиційних форм роботи з батьками в ліцеї є загальношкільні батьківські збори, засідання батьківських комітетів, засідання ради ліцею, в склад якої входять батьки, а також батьківські лекторії, на які запрошуються адміністрація школи, психолог, соціальний педагог, представники районного УМВС, працівники інших служб.

ХІ. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів і працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів і вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медсестра (за угодою), яка організовує планове медичне обслуговування школярів, забезпечує профілактику дитячих захворювань тощо.

Щорічно на базі Мерефянської ЦРБ діти проходять поглиблене медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у ліцеї формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по ліцею та оформлюються Листки здоров'я

Медичне обслуговування працівників ліцею організовано на базі Покотилівської райсес та амбулаторії сімейного типу. Працівники ліцею проходять щорічний поглиблений медичний огляд у серпні.

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік. Огляди проводяться за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються та зберігаються в медсестри ліцею.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в ліцеї. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст..25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст..5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1 – 4 класів та учні пільгового контингенту ( 5 – 11 класи – 6 чоловік) забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування для учнів ліцею проводиться на 2 – 5 перервах згідно графіку у їдальні ліцею.

Цікавими оздоровчими заходами в ліцеї є проведення традиційних Днів здоров'я, шкільних спартакіад, Малих олімпійських ігор, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках та класних годинах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей», де запланована робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно проводиться оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі відпочинку «Козачата». Під час роботи табору відпочинку проводилися цікаві масові заходи : екскурсії, вистави, конкурси, розваги.

ХІІ. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по школі призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року , напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал мають необхідну документацію з питань безпеки життєдіяльності. У приміщенні ліцею розміщені кілька стендів на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму регулярно обговорюються на педагогічних радах на нарадах при директорові. Протягом навчального року не було травмування робітників ліцею та учнів під час навчально-виховного процесу.

ХІІІ. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля ліцею прийнята в експлуатацію 40 років тому. Але, не зважаючи на її вік і зношеність, адміністрація ліцею разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам ліцею. За бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно проплачувала за спожиту ліцеєм електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ліцей не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

За позабюджетні кошти проводиться ремонт оргтехніки ліцею ( а це три комп'ютерні класи та кілька комп'ютерів і принтерів для адміністративних потреб), оновлення актової зали, поточні ремонти коридорів ліцею, закупівля мийних дезинфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонт та підготовку класних кімнат до навчального року. Протягом навчального року в класних кімнатах замінено 36 вікна на металопластикові, в двох класах положено лінолеум, коштами спонсорів відремонтовано каналізацію.

Адміністрацією ліцею приділяється достатньо уваги естетичному виду навчального закладу. Коридори, вестибуль ліцею поступово поповнюються новими , сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів. Подвір'я ліцею завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території ліцею, вчасно проводиться дератизація.

ХVІ. Управлінська діяльність.

Управління ліцеєм здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів - предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в ліцеї й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ліцею.

В ліцеї в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами ХАНО, інших закладів освіти, що дає можливість учителям та адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. В ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу ліцею. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання діяльності ліцею, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимальну трудову атмосферу у колективі. Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступники директора з НВР використовують діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютера. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради ліцею, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. З а результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашим ліцеєм є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор ліцею в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності. Що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Кiлькiсть переглядiв: 370